Thứ Hai , 29/10/2018 | 02:26 GMT+7
Giới Thiệu Về Viện Phan Châu Trinh

Viện Phan Châu Trinh (gọi tắt là Viện) là tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập, do một số nhà văn hóa, hoạt động xã hội, khoa học và học giả có uy tín và tâm huyết với tỉnh Quảng Nam và với đất nước cùng đứng ra thành lập, theo Luật Khoa học và công nghệ.

Viện Phan Châu Trinh (gọi tắt là Viện) là tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập, do một số nhà văn hóa, hoạt động xã hội, khoa học và học giả có uy tín và tâm huyết với tỉnh Quảng Nam và với đất nước cùng đứng ra thành lập, theo Luật Khoa học và công nghệ. Viện hoạt động không vì lợi nhuận, lấy giá trị triết học và tư tưởng nhân văn của Phan Châu Trinh làm phương hướng hoạt động, nhằm tiếp thu tinh hoa thế giới, khai phóng tinh hoa Việt Nam; từ đó góp phần phát huy những giá trị tinh thần, trí tuệ, văn hóa và xã hội của dân tộc ta.
Trọng tâm hoạt động của Viện là các lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn, sức khỏe và môi trường. Viện tổ chức các chương trình và dự án khoa học, các sinh hoạt khoa học, văn hóa, giáo dục, đào tạo, phổ biến kiến thức, cung cấp các dịch vụ đào tạo, văn hóa, sức khỏe và bảo vệ môi trường… Hoạt động của Viện sẽ góp phần hình thành và tôn tạo một môi trường văn hóa, khoa học và sức khỏe lành mạnh và nhân văn của tỉnh Quảng Nam, của miền Trung – Tây Nguyên và lan tỏa ra cả nước.
* Thông tin pháp lý
Tên chính thức: Viện Phan Châu Trinh
Tên tiếng Anh: Phan Chau Trinh Institute (viết tắt: PCTI)
Trụ sở chính: A14-06, Trảng Kèo, Cẩm Hà, Tp Hội An, Quảng Nam

Mã số thuế: 4001099285
Điện thoại: 0235 391 0006
Email: phanchautrinh.in.vn@gmail.com
Website: vienphanchautrinh.vn
Tài khoản: 0651000817657 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hội An
* Cơ cấu tổ chức
Viện Phan Châu Trinh tổ chức theo mô hình của một tổ chức khoa học ngoài công lập, với định hướng nghiên cứu – triển khai, có bộ máy tinh gọn và hiệu quả.
Cơ cấu tổ chức của Viện gồm:
– Hội đồng Viện, là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Viện, quyết định các vấn đề quan trọng của Viện, liên quan đến tổ chức, hoạt động, kế hoạch tài chính và các quyền khác theo quy định của pháp luật và của Điều lệ Viện.
– Ban giám đốc Viện, điều hành hoạt động hàng ngày của Viện và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Viện và trước pháp luật.
– Hội đồng khoa học, tham mưu cho Hội đồng Viện và Ban giám đốc về chiến lược và kế hoạch hoạt động khoa học của Viện.
– Văn phòng Viện, giúp việc cho Ban giám đốc Viện trong công tác hành chính quản trị, tổ chức nhân sự, tài chính kế toán, kế hoạch tổng hợp và quan hệ đối ngoại. Văn phòng Viện cũng đồng thời là Văn phòng Hội đồng Viện.
– Phòng quản lý khoa học, giúp việc cho Ban giám đốc Viện, quản lý và tổ chức mọi hoạt động khoa học của Viện.
– Ban biên tập Website, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Viện trong xây dựng và vận hành Website của Viện trở thành một cổng thông tin điện tử có chất lượng và uy tín cao, cung cấp và trao đổi mọi thông tin liên quan đến hoạt động khoa học của Viện, hoạt động khoa học trong nước và trên thế giới.
– Ban chủ nhiệm công trình nghiên cứu biên soạn Quảng Nam toàn chí, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Viện trong tổ chức và quản lý mọi hoạt động khoa học liên quan đến công trình Quảng Nam toàn chí.
– Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện (Trung tâm đào tạo, các Trung tâm khoa học chuyên ngành, các Ban chủ nhiệm công trình nghiên cứu khác…), chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Viện trong các hoạt động có liên quan.
* Chức năng và nhiệm vụ
Viện Phan Châu Trinh có chức năng tổ chức các hoạt động khoa học đối với các lĩnh vực xã hội, nhân văn, sức khỏe, môi trường và tổ chức các dịch vụ có liên quan.
Viện triển khai các nhiệm vụ, chương trình, dự án, đề án, đề tài nghiên cứu và ứng dụng khoa học; tổ chức các hình thức giáo dục, đào tạo và phổ biến kiến thức khoa học và văn hóa xã hội trong cộng đồng; cung cấp thông tin khoa học; tổ chức các hội nghị, hội thảo và sinh hoạt khoa học; hợp tác với các cá nhân và tổ chức trong nước và trên thế giới; tư vấn về khoa học, văn hóa và giáo dục; các hoạt động và các dịch vụ có liên quan…
Viện tự tổ chức bộ máy, sử dụng nhân lực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện; xây dựng kế hoạch hoạt động; ký kết các hợp đồng nghiên cứu, dịch vụ khoa học; tự chủ về tài chính, tự quyết định giá cả các sản phẩm nghiên cứu, dịch vụ khoa học theo thỏa thuận qua hợp đồng; chủ động trong ký kết các hợp đồng, các thỏa thuận hợp tác với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trên cơ sở tuân thủ pháp luật; và các quyền khác theo quy định của pháp luật.
* Hoạt động của Viện
Lễ ra mắt Viện Phan Châu Trinh được tổ chức ngày 7/2/2017, tại Hội An.
Trong những năm đầu hoạt động, Viện Phan Châu Trinh tập trung triển khai 2 chương trình nghiên cứu có tính then chốt, là công trình nghiên cứu biên soạn Quảng Nam toàn chí và công trình nghiên cứu về Tây Nguyên. Bên cạnh đó, Viện thường xuyên tổ chức các hội thảo và sinh hoạt khoa học và từng bước triển khai hoạt động giảng dạy, làm tiền đề hình thành Trung tâm đào tạo.
Trong giai đoạn từ sau năm 2020, Viện sẽ triển khai các chương trình nghiên cứu lớn khác về văn hóa xã hội, về môi trường và về sức khỏe cộng đồng; đẩy mạnh các sinh hoạt khoa học như hội thảo và tọa đàm, tập san khoa học, trao đổi thông tin trên website…; triển khai có hiệu quả Trung tâm đào tạo và các trung tâm khoa học chuyên ngành.
Những vấn đề mà Viện quan tâm cũng chính là những nan đề mà xã hội và con người Việt Nam đang phải đối mặt và thử thách. Viện phấn đấu trở thành một viện nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách có uy tín cao, góp phần giải quyết có hiệu quả những vấn đề lớn về xã hội, nhân văn, sức khỏe và môi trường mà xã hội đặc biệt quan tâm.