Ban giám đốc

Ban Giám Đốc Viện

Ban giám đốc điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Viện Phan Châu Trinh.

Cơ cấu tổ chức của viện

Mô tả cơ cấu tổ chức