Diễn từ ra mắt Viện

Diễn Từ Ra Mắt Viện Phan Châu Trinh

Viện Phan Châu Trinh ra đời, đúng như tên gọi của nó, nhằm góp phần phát huy di sản tinh thần to lớn của nhà khai sáng Phan Châu Trinh trong phát triển của đất nước ngày nay.