Hội đồng Viện

Hội Đồng Viện Phan Châu Trinh

Hội đồng Viện là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất đối với mọi vấn đề về tổ chức và hoạt động của Viện Phan Châu Trinh.