Phòng Quản lý khoa học

Phòng Quản Lý Khoa Học

Giúp Ban giám đốc Viện xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ của Viện; ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn quản lý công tác khoa học công nghệ; đôn đốc triển khai, giám sát và đánh giá việc thực hiện các qui chế, qui...